Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này “Chính Sách” nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến quý khách hàng là tổ chức, cá nhân lựa chọn dịch vụ gia công sản xuất tại MOCHA GROUP:

– MOCHA GROUP không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên hợp đồng cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được của khách hàng sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty MOCHA GROUP cho việc phục vụ khách hàng.

– Đảm bảo mọi thông tin của khách hàng sẽ được lưu giữ an toàn: tất cả nhân viên trực thuộc MOCHA GROUP đều phải ký hợp đồng quy định bảo mật thông tin khách hàng

– MOCHA GROUP có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật.